eu4dual podsumowanie projektu prestiz 11 2023 1 Ludzie

Łączy edukację z biznesem – Uniwersytet Europejski EU4Dual

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska, archiwum PK

EU4Dual jest pierwszym Uniwersytetem Europejskim dedykowanym studiom dualnym, czyli takim, które łączą teorię z praktyką. Cele projektu EU4Dual obejmują zagadnienia związane z rynkiem pracy w teraźniejszej i przyszłej perspektywie. Dotyczą też ekologicznej gospodarki oraz zdrowego życia jako aspektu społecznego. 

Politechnika Koszalińska jest jedyną uczelnią w Zachodniopomorskiem biorącą udział w projekcie uniwersytetów europejskich i jedną z zaledwie 23 w kraju. W działalność konsorcjum zaangażowane są również przedsiębiorstwa z każdego z uczestniczących krajów, które wspólnie ze światem nauki chcą promować innowacyjne kształcenie i poszukiwać nowych talentów. Wśród partnerów biznesowych Politechniki Koszalińskiej są między innymi: GlobalLogic, Drutex, Signify i GEA Tuchenhagen Poland. W skład konsorcjum wchodzą uczelnie z krajów takich jak: Hiszpania, Francja, Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja, Finlandia, Malta oraz Polska.

Kształtowanie się projektu

Przedstawiciele uczelni ubiegali się o dołączenie do Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual jeszcze przed 2022 r. Ważną datą w historii tworzenia EU4Dual było podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania uniwersytetu, który podpisali rektorzy uczelni. Spotkanie odbyło się 3 marca 2022 r., w hiszpańskim San Sebastian.

PK reprezentowali: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. kształcenia PK. Kolejnym krokiem w działaniach związanych z utworzeniem UE było złożenie wspólnego wniosku do Komisji Europejskiej. Politechnika Koszalińska stała się oficjalnie częścią sojuszu europejskich uczelni 27 lipca 2022 r. Od początku zaangażowania w projekt, uczelnia skupiała się na zainicjowaniu i pogłębieniu współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i biznesem.

Oficjalne podpisanie grantu nastąpiło 18 listopada 2022 r. przez prof. Danutę Zawadzką. Tego dnia rektor zasygnowała udział uczelni nie tylko w projekcie, ale i finansowaniu działań związanych z projektem.

svg%3E Ludzie

Współpraca z Ukrainą

Politechnika znalazła się w gronie uczelni, które wsparły współpracę z ukraińskimi szkołami wyższymi. Był to efekt realizacji programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekt dotyczy uczelni należących do ponadnarodowych sojuszy Uniwersytetów Europejskich. Jak dotąd, program „Solidarni z Ukrainą” umożliwił przedstawicielom społeczności ukraińskiej, którzy znaleźli schronienie przed wojną w Polsce, kontynuowanie studiów, prowadzenie prac nad rozprawą doktorską lub realizacji innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

20 grudnia 2022 r., w siedzibie NAWA, porozumienie w sprawie poszerzenia zakresu zadań zlecanych uczelniom podpisali prorektorzy trzech z 18 uczelni, reprezentujących różne typy sojuszy.

Finansowanie w ramach projektu zostało przeznaczone na: organizację wymiany studentów, doktorantów i pracowników instytucji; udział w wizytach studyjnych, stażach, seminariach, warsztatach, szkoleniach lub intensywnych kursach; aktywny udział w konferencjach; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia. Dla PK to szansa na wyznaczenie nowych kierunków rozwoju.

svg%3E Ludzie

Wspólne działania

W Mannheim, 28 września 2022 r., odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli uczelni tworzących Uniwersytet Europejski EU4Dual. Podczas rozmów poruszane były kwestie związane z budżetem konsorcjum i jego strukturą.

10 stycznia 2023 r. uczelnię odwiedził przedstawiciel EU4Dual dr Jon Altuna, prorektor ds. nauki na Mondragon Unibersitatea (Hiszpania). Dr Jona Altuna zapoznał się z najważniejszymi informacjami o Polsce i regionie, strukturze PK, nauce i międzynarodowych projektach realizowanych na uczelni. Po części oficjalnej dr Jon Altuna zwiedził trzy kampusy politechniczne. Zobaczył sale laboratoryjne i dydaktyczne. Koordynator EU4Dual spotkał się ze studentkami i studentami.

Politechnika Koszalińska uczestniczyła również w procesie tworzenia nowej europejskiej instytucji szkolnictwa wyższego – Centrum Doskonałości Kształcenia Dualnego (Center of Excellence on Dual Education) – która będzie dostarczać ekspertyz z zakresu potrzeb rynku pracy przyszłości i działać na rzecz wyzwań globalnych, we współpracy ze studentami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

svg%3E Ludzie

Komunikacja – aspekt kluczowy

Partnerzy Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual przykładają szczególną uwagę do roli komunikacji w projekcie. Reprezentanci wszystkich uczelni biorą udział w cyklicznych spotkaniach online.

Uczelnia zacieśnia kontakty z zagranicznymi uczelniami współtworzącymi Uniwersytet Europejski EU4Dual również poprzez spotkania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje badania dotyczące współdziałania w ramach uniwersytetów europejskich.

Przedstawiciele PK często dzielą się doświadczeniami z udziału w projekcie podczas spotkań i konferencji, w tym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i podczas XVI Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023. Study in Poland”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Podczas sesji „Uniwersytety europejskie – szanse, zagrożenia, kierunki rozwoju” prof. Krzysztof Wasilewski przedstawił udział PK w EU4Dual, jak również omówił najważniejsze cele i zadania, które stawia sobie sojusz, którego Politechnika Koszalińska jest członkiem. 

svg%3E Ludzie

Uczelnia w gronie ważnych ośrodków

Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na Politechnice Koszalińskiej zakończyła się sukcesem. Wyniki ewaluacji potwierdziły, że uczelnia jest ważnym ośrodkiem naukowym na mapie Polski, realizującym nowoczesne badania naukowe, dostosowane do potrzeb rozwoju regionu.

Szkoła zapewnia kształcenie kadr na najwyższym poziomie światowym. Ważnym aspektem branym pod uwagę podczas ewaluacji był udział uczelni w EU4Dual i połączenie kształcenia praktycznego, nauki i biznesu.

Zgodnie z priorytetami Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. europejskie uczelnie zamierzają: promować wspólne wartości europejskie i wzmacniać tożsamość europejską poprzez wykształcenie nowego pokolenia Europejczyków, zdolnych do współpracy w ramach różnych kultur i języków oraz ponad granicami, sektorami i dyscyplinami akademickimi

Kraje powinni dążyć do osiągnięcia znaczącego postępu w jakości, wydajności, atrakcyjności i konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wniesienia wkładu w europejską gospodarkę opartą na wiedzy, zatrudnieniu, kreatywności, kulturze i dobrobycie, poprzez jak najlepsze wykorzystanie innowacyjnych metod pedagogicznych.