magna ponowne podpisanie karty konferencja 25 10 2023 3 Ludzie

Koszalińska uczelnia na drodze do umiędzynarodowienia

Fot. Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki był tegorocznym gospodarzem uroczystego odnowienia postanowień Magna Charta Universitatum (MCU). Polskie szkoły wyższe, niezależnie od tego, czy były już sygnatariuszami MCU z 1988 r., czy nowymi kandydatami, mogły teraz podpisać MCU 2020. Właśnie – w uroczystej oprawie – uczyniła to Politechnika Koszalińska.

To jeden z elementów procesu umiędzynarodowienia uczelni. Tegoroczne odnowienie postanowień MCU zostało podpisane przez dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej (PK).

21 lat po pierwszym podpisie

Co roku Magna Charta Observatory organizuje spotkania międzynarodowe, podczas których omawiane są wyzwania związane z poszanowaniem podstawowych wartości i odpowiedzialnym służeniem społeczeństwu. W gronie uczelni odnawiających postanowienia, poza PK, znalazło się 15 polskich i 18 zagranicznych szkół wyższych, w tym z Argentyny, Norwegii, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Magna Charta Universitatum pierwszy raz została podpisana przez 388 rektorów w 1988 r. z okazji 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii. Od tamtego czasu jest deklaracją i potwierdzeniem podstawowych zasad, które stanowią podstawę misji szkół wyższych. Pierwszy dokument został podpisany przez PK w 2002 r. Uczynił to ówczesny rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn. Obecnie dokument służy 1.000 sygnatariuszy z 94 krajów.

Wpływ kultury, geografii i historii

Karta została zmodyfikowana w 2020 r. dla odzwierciedlenia zmian i podkreślenia potrzeb, przed którymi stoją uczelnie. Nadal jednak stanowi podstawę misji i działań szkół na świecie. W założeniach MCU znajdujemy zapisy, że nauczanie i badania powinny stanowić całość, angażując studentów w pogłębianie wiedzy. Rola uczelni polega na tworzeniu miejsc swobodnego dociekania i wymiany myśli.

MCU dostrzega też różnorodność szkół wyższych pod względem wpływów kultury, geografii i historii. Powstanie tak ważnego dla środowiska akademickiego dokumentu miało na celu podkreślenie roli wiedzy i jej wpływu na ludzi. Ogłoszenie deklaracji miało duży wpływ na edukację: powstało wiele nowych szkół, wzrosło zróżnicowanie ich struktur, zadań i misji; zwiększyła się liczba i różnorodność studentek i studentów dążących do zdobycia wyższego wykształcenia.

Nowe wyzwanie – rekonstrukcja miast

Zanim rektor prof. Danuta Zawadzka złożyła podpis na dokumencie, wzięła udział w konferencji organizowanej przez Magna Charta Observatory, która w październiku br. odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, w którym wzięli udział rektorzy szkół wyższych z wielu państw świata. Konferencja była adresowana również do studentek i studentów.

Tytuł konferencji brzmiał: „Uniwersytety i rekonstrukcja miast: rola badań naukowych i edukacji”. Wydarzenie koncentrowało się wokół odbudowy Ukrainy po wojennych zniszczeniach i społecznej roli uniwersytetów. Rozmawiano też o transformacji miast, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem wojen, zanikania gałęzi przemysłu, przemian społecznych i zmian klimatu. Brany pod uwagę był zarówno wkład badań naukowych, jak i nauczania.

Uczelnia w projekcie EU4Dual

PK wpisuje się wszystkimi swoimi działaniami w proces umiędzynarodowienia szkół wyższych. Uczelnia jest również członkiem EU4Dual – europejskiego uniwersytetu dedykowanego studiom dualnym, czyli łączącym teorię z praktyką, o czym piszemy na dalszych stronach

– Umiędzynarodowienie wymaga dodatkowej aktywności – wyjaśnia prof. Danuta Zawadzka. – Doświadczenia, które już zdobyliśmy w ramach EU4Dual pokazują, że nie mamy prawa mieć kompleksów, bo często działamy lepiej, sprawniej i skuteczniej niż uczelnie zagraniczne. Wszystko, co robimy w zakresie umiędzynarodowienia daje nam impuls rozwojowy. Podpatrujemy, co dzieje się na uczelniach, a obserwacjami dzielimy się w środowisku. EU4Dual daje szansę młodzieży i wzmacnia nas instytucjonalnie.