magia09 cover Ludzie
Fot. Marcin Betliński

„MAGIA” DZIAŁA

To nie lada wyczyn: przeprowadzić remont kapitalny dużego mieszkania i nie wydać ani złotówki. Udało się to Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA, której wolontariusze i przyjaciele wspólnie przyczynili się do tego, że babcia tworząca z szóstką wnucząt rodzinę zastępczą będzie miała godne warunki życia, a niepełnosprawne dzieci – warunki rehabilitacji.

Los sprawił, że mieszkająca w niewielkiej podkoszalińskiej miejscowości babcia szóstki dzieci stała się dla nich rodziną zastępczą. Jej córka, mama dzieci, zmarła. Zięć trafił do więzienia.

 

izabaela-gebka-2fot-marcin-betlinskiDzieci mają od 4 do 11 lat. Dwoje z nich jest niepełnosprawne, przy czym jedno w stopniu bardzo głębokim – leży,
wymaga stałej opieki. Ze względu właśnie na to dziecko do rodziny trafili kiedyś wolontariusze Fundacji MAGIA.
Izabela Gębka, lekarz, wolontariuszka, odwiedzała babcię i jej gromadkę wielokrotnie: – Warunki życiowe mieli bardzo trudne, strasznie mało miejsca, ale co warto podkreślić, w domu zawsze panował porządek. Podziwiam tę panią, jej pracowitość, oddanie wnukom. Mieszkanie poza miastem było dużym kłopotem ze względu na to, chore dzieci musiały co pewien czas trafiać do Koszalina na konieczne zabiegi. Doszliśmy w fundacji do wniosku, że jedyną metodą rzeczywistej pomocy w tym przypadku jest zmiana warunków mieszkaniowych. I w końcu się udało. To niemal cud.

„Cudowi” pomogli wszyscy ludzie dobrej woli, którzy ze zrozumieniem podeszli do sprawy i w zakresie, w jakim mogli, pomagali. Niektórzy przez podarowanie materiałów, inni przez robociznę, fachowe usługi, wyposażenie mieszkania. Samorząd Koszalina oddał rodzinie do dyspozycji lokal wymagający całkowitej przebudowy, wymiany wszystkich instalacji, stolarki.

Adam Jaremko, prezes i fundator MAGII, podkreśla: – Każda pomoc miała znaczenie. Jesteśmy ogromnie wszystkim wdzięczni. Na finał okazało się, że generalny remont się odbył, a z konta fundacji nie wydaliśmy na niego ani złotówki. Każdy, kto ostatnio remontował mieszkanie, może sobie wyobrazić, ile to kosztuje.

 

Zasady MAGII

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA za dwa miesiące kończy dwa lata. Pomogła dotychczas 180 dzieciom. Wyróżnia się spośród mnogości podobnych organizacji zasadami, które nie są typowe: nikt zaangażowany w jej działalność nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, wszystkie uzyskane darowizny i wypracowane pieniądze – co do złotówki – muszą trafić w formie pomocy do podopiecznych, polityka finansowa jest absolutnie przejrzysta a informacje o wydanych na pomoc pieniądzach natychmiast podane do wiadomości publicznej.

Tak stanowi Statut Fundacji. Precyzyjnie określa on również jej cele. W skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że nastawia się ona na pomoc dzieciom ze środowisk określanych jako zagrożone wykluczeniem społecznym – rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych patologiami. Dzieci nie są winne sytuacji, w jakiej się znalazły. Szczególnie w przypadku ciężkich lub przewlekłych chorób pozbawione są często szans na niezbędną pomoc medyczną lub rehabilitacyjną. I w takich właśnie sytuacjach Fundacja MAGIA interweniuje. Pomoc kieruje zaś do dzieci z Koszalina i powiatu koszalińskiego. Wraz z rozwojem działalności, zasięg się z pewnością zwiększy.

 

Pomoc, ale nie w gotówce

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, sprawująca funkcje nadzorcze i Zarząd, kierujący nią na bieżąco. Choć zarząd i radę tworzą osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje do oceny zasadności udzielenia wsparcia określonym osobom, Fundacja ściśle współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta. Wychodzi bowiem z założenia, że nikt tak dobrze nie zna sytuacji konkretnych rodzin jak pracownicy opieki społecznej.

Co bardzo ważne i raczej niespotykane: pomoc nie ma formy gotówkowej. Kiedy istnieje potrzeba sfinansowania leczenia w jakimś ośrodku, na jego konto Fundacja przelewa pieniądze. Jeśli zaś pojawi się konieczność zakupu leków, urządzeń, elementów wyposażenia – zakupuje je i przekazuje w formie rzeczowej. Każdy wydatek – podobnie jak darowizna – jest rozliczony publicznie, na stronie internetowej MAGII (www.fundacjamagia.pl).

 

Każda złotówka ma pomagać

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środki podarowane jej przez darczyńców będzie przeznaczać w całości na pomoc dzieciom. To rygorystyczne postanowienie jest chyba najważniejszym wyróżnikiem MAGII. Zdarza się bowiem tak, że w rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o ile te dokumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla beneficjentów.

W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy pracują bezinteresownie. Nie mają nawet prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z tą działalnością. Stąd na przykład koszty biura czy łączności również pokrywane są na bieżąco przez wolontariuszy Fundacji z ich kieszeni a nie konta FPD MAGIA.

 

Źródła finansowania

Podstawową formą gromadzenia funduszy są dowolne wpłaty w ramach crowdfundingu. To trudne angielskie słowo oznacza (za Wikipedią): „sposób finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych lub systematycznych wpłat dokonywanych przez osoby, firmy lub instytucje, zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczynia się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów”.

Tak więc każdy z nas może stać się wolontariuszem Fundacji MAGIA, deklarując comiesięczne drobne wpłaty (najwygodniej jest to zrobić przez ustanowienie zlecenia stałego na bankowym koncie). Oczywiście, w przypadku osób prywatnych będą to sumy niewielkie; w przypadku firm może to być na przykład 100 zł miesięcznie. Taka kwota jako darowizna od firmy stanie się dla niej zapewne prawie nieodczuwalna, a dla fundacji – dzięki wielu takim darczyńcom – stanowić będzie stałe, pewne źródło zasilania finansowego.
W sierpniu br. na konto MAGII wpłynęło 15 000 złotych.

 

Absolutna przejrzystość

Fundatorem MAGII, czyli pomysłodawcą i osobą, która ją powołała jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgromadził on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi są osoby cieszące się autorytetem w swoich środowiskach. Weszły one do rady i zarządu Fundacji.

Zadaniem Rady Fundacji jest czuwanie nad prawidłowym, tzn. zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem fundacji. Jej szczególnym uprawnieniem zaś jest zatwierdzanie, po konsultacji z fachowcami – np. lekarzami – wydatków przekraczających 10 tysięcy złotych. Zarząd zaś na bieżąco określa i realizuje zadania Fundacji. To on nawiązuje kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, darczyńcami, sponsorami. Składa również wnioski o wydatkowanie kwot większych niż wspomniane 10 tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, informacje o wszelkich wydatkach oraz zsumowanych wpływach znajdą się na stronie internetowej Fundacji.

 

Bez polityki i ideologii

Założyciele FPD MAGIA podkreślają jej apolityczny charakter. Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest zupełnie neutralna. Tak więc mogą się w nią angażować osoby o różnych postawach i przekonaniach, ale gdy występują w jej imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań demonstrować.

Statut przewiduje również, że „członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. Chodzi tu o wyeliminowanie choćby cienia podejrzenia o brak bezstronności, skoro rada ma być organem kontrolnym. Inne wymagania – jak to, że nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, są w tej sytuacji oczywistością.

 

Z poszanowaniem godności

Jeszcze jedno wyróżnia Magię na tle innych fundacji i organizacji pomocowych. Nigdy nie publikuje ona danych osobowych i wizerunków osób, którym pomaga. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, kiedy osoby obdarowane pomocą lub ich prawni opiekunowie (w przypadku dzieci) wyraźnie sobie tego życzą. Dlatego na stronie internetowej fundacji są informacje o każdej ze 180 osób, którym Magia pomogła, ale takie, by osoby te były nie do zidentyfikowania.

Prezes Adam Jaremko wyjaśnia: – Pomoc może stygmatyzować. Nie chcemy, żeby ktokolwiek odczuł z powodu udzielonej mu pomocy jakiegokolwiek uszczerbek na godności osobistej. Wiemy, ze ludzie potrafią w takich sytuacjach w przykry sposób komentować czy drwić. Przyjmując zasadę anonimowości beneficjentów, zapobiegamy takim sytuacjom. I dlatego w przypadku ostatnio wyremontowanego wspólnymi siłami mieszkania również nie podajemy jego adresu ani nazwiska rodziny, która w nim zamieszkała.

 

 

magia-logotypMAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro), 75-122 Koszalin
Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-17.00
Nr telefonu (czynny od pon. do pt. 10.00 – 16.00): +48 606 54 54 54
kontakt@fundacjamagia.pl; NIP: 6692522805; KRS: 0000530362
Konto: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614 (PKO BP Oddział Koszalin)