IMG 20191017 154919 Ludzie

Projekt „Razem raźniej!”

Projekt „Razem raźniej!” jest przedsięwzięciem przygotowanym w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie oraz Green Academy Aarhus z Danii. Głównym celem projektu jest integracja młodzieży obu państw oraz zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, ale także doskonalenie umiejętności społecznych i językowych. Uczestnikami strony polskiej są uczniowie ZSCKR w Boninie, kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii. Wyjazd poprzedzają zajęcia z zakresu treningu kompetencji społecznych, przygotowania kulturowego i zapobiegania ryzyku, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i kurs języka angielskiego.

IMG_20191014_111858

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 i potrwa do 28 lutego 2021 roku. Pierwsza dziesięcioosobowa grupa uczniów wraz z dwoma opiekunami wyjechała na dwutygodniowy pobyt do Beder w październiku ubiegłego roku. W tej niewielkiej duńskiej miejscowości znajduje się Centrum Edukacyjne, oferujące programy kształcenia dla techników rolnictwa, ogrodnictwa, kwiaciarstwa czy leśnictwa. Plan pobytu dostosowany był do wieku i kierunku kształcenia uczniów i obejmował między innymi: doskonalenie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, ich naprawę i konserwację, zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarstwach- dronów i GPS, a także udział w obozie edukacyjnym „Szkoła przyszłości” oraz konkursy wiedzy i umiejętności zawodowych. Nasi uczniowie spędzali czas z młodzieżą duńską, węgierską i rumuńską również podczas wycieczek, gier sportowych i wspólnych posiłków. Działania te przyczyniły się do zawarcia nowych znajomości, poznania życia codziennego Duńczyków, poszerzenia wiedzy na temat ich kultury i obyczajów, promowania polskich tradycji, przełamania stereotypów i kreowania pozytywnego wizerunku obu narodów, kształtowania postaw otwartości i akceptacji wobec innych nacji oraz doskonalenia niezwykle ważnej umiejętności pracy w grupie.

IMG_20191015_114209

Wszyscy uczestnicy projektu oceniają jego przebieg bardzo pozytywnie. Udział w nim pozwolił na podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych, zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, wzmocnił poczucie własnej wartości, zwiększając tym samym szansę uzyskania zatrudnienia. Właściwa realizacja projektów zagranicznych otwiera możliwości współpracy z nowymi partnerami, wzbogaca także ofertę edukacyjną szkoły i zwiększa jej prestiż w środowisku lokalnym.

IMG_20191016_120630

Koordynatorem projektu jest pani Renata Kwolek- doradca zawodowy w ZSCKR w Boninie.