cover 039fsd Temat z okładki

W nauce trzeba przekraczać granice

Fot. Nikola Moskal

Politechnika Koszalińska umocniła swoją pozycję wśród uczelni technicznych, co pokazuje najnowszy ranking miesięcznika „Perspektywy”. Znalazła się również w gronie 60 najlepszych uczelni w Polsce, zbierając wysokie noty dla poszczególnych kierunków studiów oraz w kategoriach dotyczących warunków kształcenia, publikacji i innowacyjności. W rozmowie z „Prestiżem” kończącą się kadencję rektorską podsumowuje dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej

svg%3E Temat z okładki

– Jak z perspektywy czasu ocenia pani mijające cztery lata kadencji rektorskiej 2020-2024?

– Nie brakowało wyzwań. Początek kadencji zbiegł się w czasie z pandemią COVID-19. Zmienił się sposób kierowania uczelnią i codzienne jej funkcjonowanie. W sposób zdalny prowadzone były wykłady, w trybie online odbywały się nawet obrony rozpraw doktorskich. Trudnym doświadczeniem – w globalnej skali – był wybuch wojny w Ukrainie. Organizowaliśmy zbiórki odzieży i żywności dla uchodźców. W specjalnie zaadaptowanych pokojach w domu studenta uczelnia udzieliła schronienia grupie kobiet i dzieci. Daliśmy szansę podjęcia studiów młodym ludziom, którzy byli zmuszeni wyjechać z Ukrainy. Efektem pandemii i wybuchu wojny była wysoka inflacja, kryzys energetyczny i spowolnienie gospodarcze. Tym problemom musieliśmy stawić czoła i, jak sądzę, poradziliśmy sobie. Mieliśmy bardzo dużo powodów do satysfakcji. Ich źródłem była aktywność naukowa naszych pracowników i postawa studentów i studentek.

– Które z osiągnięć mijającej kadencji uważa pani za najważniejsze?

– Było ich wiele. Dwa lata z rzędu nasi naukowcy byli laureatami prestiżowej nagrody Zachodniopomorski Nobel. Ponadto wielu adeptów nauki mogło realizować badania, których efektem stało się uzyskanie w naszej uczelni stopni naukowych doktora. Wysiłek pracowników Politechniki Koszalińskiej przesądził o innym ważnym sukcesie. Chodzi o wyniki ewaluacji, czyli oceny jakości działalności naukowej. W jej efekcie w sześciu dyscyplinach – w tym po raz pierwszy w dyscyplinach z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru sztuki – uzyskaliśmy uprawnienia akademickie, czyli między innymi możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

– Nowy ranking opublikowany przez miesięcznik „Perspektywy” przyniósł uczelni budujące informacje.

– Politechnika Koszalińska umocniła swoją pozycję wśród uczelni technicznych. Została także zaliczona do grona 60 najlepszych uczelni w Polsce. Wysoko ocenione zostały poszczególne kierunki studiów. Mechanika i budowa maszyn awansowała o pięć miejsc, zajmując dziesiątą pozycję. Kierunek Mechatronika, który w 2022 roku zajmował 14. miejsce, teraz znalazł się na 11. pozycji.

Nasza uczelnia uzyskała wysokie noty w kategoriach dotyczących warunków kształcenia, publikacji i innowacyjności. Korzystnie na tle innych polskich uczelni Politechnika Koszalińska wypadła pod względem umiędzynarodowienia. Po raz pierwszy zresztą byliśmy oceniani w tym kryterium.

– Jakie rezultaty przynosi zaangażowania uczelni w działalność Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual?

– Naszym celem jest zacieśnienie kontaktów z uczelniami funkcjonującymi w różnych częściach Europy. Właśnie dlatego przystąpiliśmy do sojuszu dziewięciu uczelni, które tworzą Uniwersytet Europejski EU4Dual. Jest on ukierunkowany na kształcenie dualne, a więc integrujące naukę z biznesem. Jesteśmy jedną z 21 polskich uczelni zaangażowanych w działalność uniwersytetów europejskich. Ta aktywność służy otwarciu na Europę i pozyskiwaniu partnerów do badań naukowych.

– Co w tym zakresie działo się w roku ubiegłym?

– Wypełniony był on serią spotkań, dyskusji i konferencji, które organizowały skupione w EU4Dual uczelnie z różnych krajów Europy. Podczas tych spotkań rozmawialiśmy o możliwościach współpracy, przede wszystkim jednak wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi współdziałania nauki ze światem biznesu. Włączyliśmy też w te działania partnerów z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Rzeczniczką zaangażowania lwowskiej uczelni w działalność EU4Dual stała się Politechnika Koszalińska. W połowie czerwca to nasza uczelnia zorganizowała konferencję, której tematem była współpraca instytucji naukowych z przedstawicielami biznesu. Jednym z omawianych zagadnień była komunikacja międzykulturowa w kształceniu dualnym, przemyśle i nauce.

– Jak ocenia pani aktywność pracowników Politechniki Koszalińskiej w obszarze realizacji projektów badawczych?

– Mamy powody do zadowolenia. W 2023 r. nasi naukowcy realizowali blisko 20 projektów badawczych finansowanych z różnych źródeł. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy finansowanie kilku nowych, dużych zadań. Jedno z nich dotyczy utworzenia Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją. Chodzi o działalność naukową związaną z badaniem przeszłości i teraźniejszości polskiego uchodźstwa i emigracji w różnych regionach świata i popularyzowaniem wiedzy o Polonii i Polakach. Realizacją tego projektu zajmuje się Wydział Humanistyczny. Wysoką ocenę uzyskał nasz najnowszy projekt z obszaru metrologii, czyli metodyki kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni technicznych. W ramach innego zadania Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych układów energetycznych: jądrowych, wiatrowych, fotowoltaicznych i wodorowych. Projekt pod nazwą „Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej”, którego realizacja jest obliczona na kilka lat, ma z kolei na celu wsparcie transformacji energetycznej. Przede wszystkim jednak wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla sektora energetyki odnawialnej.

– Politechnika Koszalińska dba o współpracę z otoczeniem. Jak pracuje nad rozwojem własnej bazy obiektowej?

– Centrum Wiedzy Cognitarium to z pewnością nasz flagowy projekt. W maju 2023 roku wmurowaliśmy akt erekcyjny i rozpoczęliśmy budowę Cognitarium. Prace ziemne są zaawansowane, równolegle trwają końcowe uzgodnienia budżetowe. Ale to nie wszystko. W marcu na Wydziale Nauk Ekonomicznych została udostępniona Pracownia Kompetencji Miękkich. To kolejna – po Laboratorium Finansowo-Giełdowym i Laboratorium GlobalLogic IoT Lab – współfinansowana przez partnerów zewnętrznych, pracownia, w której nasi studenci mogą pogłębiać umiejętności praktyczne. Jesteśmy też na etapie projektowania dwóch hal pod laboratoria przemysłu przyszłości w kampusie przy ulicy Śniadeckich. To ważne z punktu widzenia uczelni, a w szczególności kształcenia młodych ludzi. Pamiętamy o sytuacji studiujących na naszej uczelni osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku w ramach realizacji wieloletniego projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, mogliśmy przygotować pracownie wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu mogą one poznawać zasady nowoczesnego projektowania czy przygotowywać projekty do druku 3D.

– Dlaczego rozbudowa i unowocześnienie zaplecza dydaktycznego są tak ważne?

– Naszym celem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne na rynku pracy. Ale po stronie uczelni leży również konieczność kształtowania umiejętności pracy zespołowej, wskazywanie wartości postaw przedsiębiorczych czy prośrodowiskowych. Realizujemy te działania i widzimy, że przynoszą dobre efekty. Właśnie dlatego potrzebne są nowe pracownie, dobrze wyposażone laboratoria i dobry dostęp do literatury. Chcemy to kontynuować i rozwijać.

– Jacy są dzisiaj studenci Politechniki Koszalińskiej?

– Jednym z wyróżników naszej uczelni jest wysoka aktywność młodzieży w kołach naukowych i organizacjach studenckich, a także w samorządzie studenckim, również na szczeblu krajowym. To daje ogromną satysfakcję. Dbamy o to, by młodzi ludzie dobrze wykorzystali czas studiów. Jednym z zadań, które chcielibyśmy wdrożyć w przyszłości, jest rozwój akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. Powinniśmy zachęcać studentów do zakładania przedsiębiorstw już w czasie studiów i tworzyć im warunki do rozwoju. Od tego zaczynają się najcenniejsze inicjatywy biznesowe. Mamy ambicję być uczelnią kształcącą innowatorów i przedsiębiorców.