uczelnia noc sebastian banucha prestiz 6 2024 Ludzie

Na drodze do umiędzynarodowienia

Fot. Sebastian Banucha/Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska (PK) zanotowała duży awans w ważnym rankingu międzynarodowym. W tegorocznej edycji prestiżowego Webometrics Ranking of World Universities uczelnia umocniła się na pozycji najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Środkowym.

Od kilku lat uczelnia obrała kurs na umiędzynarodowienie. Wynika to nie tylko z przyczyn wewnętrznych, w tym wciąż widocznego w statystykach przyjęć studentów niżu demograficznego. Otwarcie na Europę ma także szerszy kontekst, wynikający z obecności kraju we Wspólnocie, zdynamizowaniu procesu integracji kształcenia wyższego w obrębie uczelni Starego Kontynentu i rosnącego zainteresowania nauką w Polsce studentów zagranicznych. Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK mówi: – Jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni również poza krajem – w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym kierunku zmierzają nasze plany na najbliższe lata.

W elitarnej grupie uczelni

W Webometrics Ranking of World Universities, w porównaniu z ubiegłym rokiem, Politechnika Koszalińska awansowała o ponad 80 pozycji – z 296 na 210 miejsce. Jeszcze lepszy wynik uczelnia uzyskała wśród szkół wyższych funkcjonujących w Unii Europejskiej. W 2023 r. uplasowała się na 748 miejscu, a obecnie na 629. Skok jest znaczny.

Za zmianą pojedynczej wartości poszły modyfikacje kolejnych. – Poprawiliśmy zeszłoroczny wynik o ponad 100 pozycji, awansując do siódmej setki unijnych instytucji szkolnictwa wyższego na niemal 5 tys. wszystkich, co umożliwiło Politechnice Koszalińskiej wejście do elitarnej grupy 15 proc. najlepszych uczelni w Unii Europejskiej – dodaje dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia i koordynator – realizowanego przez Politechnikę Koszalińską – międzynarodowego projektu EU4Dual, który służy rozwojowi kształcenia dualnego, łączącego teorię z praktyką, czyli kształcenie z biznesem.

Widoczność w skali globalnej

Projekt obejmuje: nowoczesne kształcenie z elementami ekologicznej gospodarki i zdrowego stylu życia, jako aspektu społecznego. PK jest jedyną uczelnią w regionie zachodniopomorski biorącą w nim udział i jedną z 23 w kraju, które uczestniczą w podobnych, lecz dotyczących innych obszarów, aliansów. W działalność konsorcjum zaangażowane są duże europejskie przedsiębiorstwa o światowym zakresie działania. Poza Polską do EU4Dual należą uczelnie z Niemiec, Węgier, Francji, Austrii, Malty, Chorwacji, Finlandii i Hiszpanii.

Webometrics Ranking of World Universities to międzynarodowy ranking uczelni wyższych, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2004 r. Jego metodologia opiera się na przekonaniu, że widoczność instytucji szkolnictwa wyższego w internecie i cyfryzacja usług są tymi czynnikami, które decydują o prestiżu i znaczeniu uczelni w danym państwie i w skali globalnej. Ale w działalności PK wiele jest innych i różnych elementów rozwijających umiędzynarodowienie uczelni.

Kształcenie po angielsku

To nie tylko intensywna aktywność w obszarze realizacji projektów, w tym EU4Dual. Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej każdego roku znajdują się w ścisłej czołówce światowej autorek i autorów najczęściej cytowanych prac. Te rankingi również mają charakter elitarny, w większości dotyczą nauk technicznych, inżynieryjnych. Zmienny jest tylko skład osobowy zespołu najlepszych z najlepszych.

Inni aplikują w konkursach o projekty z udziałem partnerów zagranicznych, wydają publikacje międzynarodowych zespołów badawczych. Uczelnia wysyła naukowców na staże badawcze, np. na kwerendy, wyjazdy na zagraniczne szkolenia pracowników niebędących nauczycielami. W planach jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej PK poprzez przyjęcie obcokrajowców i wprowadzenie – na wybranych kierunkach – kształcenia w języku angielskim. To międzynarodowy język nauki, którego nie można nie znać w międzynarodowym środowisku badaczek i badaczy.

Nauka bez granic

Prof. Krzysztof Wasilewski uzupełnia: – Naukowcy uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, realizujemy na uczelni program Ceepus, propagujemy programy, które mają charakter prorozwojowy, jak np. Fundacji Fulbrighta, która oferuje stypendystom roczne pobyty zagraniczne.

Wyjazdy i twórcze konfrontacje doświadczeń z tym, co robią inne uczelnie, nie tylko w Europie, to podstawa projektowania przyszłych działań w obszarze nauki i badań – żeby nie wyważać otwartych drzwi, móc kooperować, poszerzać zakresy współpracy i szukać nowych horyzontów odkryć.

Uczelnia kształci studentów zagranicznych, w tym uczestników programu Erasmus+, studentki i studentów z Ukrainy. Badacze uczestniczą w projektach, umożliwiających zagraniczne wizyty studyjne, współpracę z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w Europie. Przykłady działań sprzyjających umiędzynarodowieniu można by mnożyć.

Misja szkół wyższych

Niektóre aktywności mają charakter symboliczny. W 2023 r. prof. Danuta Zawadzka podpisała dokument odnawiający postanowienia Magna Charta Universitatum (MCU). Uroczystość odbyła się w Uniwersytecie Łódzkim. MCU to deklaracja i potwierdzenie podstawowych zasad, które stanowią podstawę misji szkół wyższych. Pierwszy wzór dokumentu został podpisany w 2002 r., również przez PK. Teraz służy sygnatariuszom z 94 krajów.

Rektor prof. Danuta Zawadzka dodaje: – Umiędzynarodowienie wymaga dodatkowej aktywności. Doświadczenia, które już zdobyliśmy w ramach EU4Dual pokazują, że nie mamy prawa mieć kompleksów, bo często działamy lepiej, sprawniej i skuteczniej niż uczelnie zagraniczne. Wszystko, co robimy w zakresie umiędzynarodowienia daje nam nowe i dodatkowe impulsy rozwojowe. Bez tych działań uczelnia nie może liczyć na własne i godne miejsce w przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego.