orlen podpisanie porozumienia energetyka jadrowa 2023 Ludzie

Historyczna zmiana nazwy Wydziału Mechanicznego

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

1 lutego 2024 r. świętujący w ubiegłym roku (podobnie jak cała uczelnia) 55-lecie powołania – Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, decyzją Senatu PK i zarządzeniem rektor prof. Danuty Zawadzkiej, zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki.

Politechnika Koszalińska (PK) powstała, zgodnie z decyzją ówczesnej Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 r., jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Umiejscowiona została przy ulicy Racławickiej, gdzie powstał pierwszy kampus. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 2 lipca, a inauguracja roku akademickiego – 5 października 1968 r. Na uczelni funkcjonowały wtedy dwa wydziały: Mechaniczny z dziekanem doc. dr inż. Jerzym Białkowskim i Budownictwa Lądowego z dziekanem doc. dr inż. Leopoldem Jastrzębskim.

svg%3E Ludzie

Rozwój na przestrzeni lat

Prof. Waldemar Kuczyński (na zdjęciu obok), dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki (WIMiE) przypomina, że w dotychczasowej działalności wydział był związany z szeroko rozumianą energetyką. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w strukturach Wydziału Mechanicznego funkcjonował Zespół Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. Plany rozwoju opracował i wdrażał w życie jego twórca i pierwszy kierownik, ówczesny adiunkt Politechniki Gdańskiej, prof. Marian Czapp, wspólnie z dr inż. Henrykiem Charunem.

Na przestrzeni lat zwiększał się potencjał dydaktyczny i naukowy energetyki, przede wszystkim dzięki wsparciu takich osób, jak: prof. Jarosław Mikielewicz – doktor honoris causa PK z 2009 r., prof. Zbigniew Bilicki, prof. Janusz Badur, prof. Dariusz Butrymowicz, prof. Marian Trela, prof. Andrzej Rasmus, związany z Politechniką Gdańską i Instytutem Maszyn Przepływowych.

Dwie nowe specjalności

Wszystko to pozwoliło na rozwój kadry, co zaowocowało w 2012 r. uruchomieniem kierunku studiów energetyka na pierwszym stopniu kształcenia, w 2016 r. – na stopniu drugim, a w 2023 r. – elektroenergetyki na stopniu drugim. – Wprowadzenie nowej nazwy spowoduje sprofilowanie oferty związanej z energetyką, w szczególności w odniesieniu do uruchomionych ostatnio specjalności – energetyki jądrowej i morskiej energetyki wiatrowej – wyjaśnia prof. Waldemar Kuczyński.

Argumentem przemawiającym za utworzeniem specjalności były zapowiedzi rządowe dotyczące rozwoju obu rodzajów energetyki i sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na specjalistów. Na mocy porozumienia z Windhunter Academy, firma stała się patronem kształcenia na specjalności morska energetyka wiatrowa. – Ta umowa jest szczególna, bowiem dotyczy dużego gracza na rynku energetyki wiatrowej – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Obejmuje kierowanie pracowników, zaproszenie młodzieży na studia i prowadzenie zajęć przez pracowników firmy.

Projekty wspomagające

Wsparciem dla wprowadzania nowej oferty jest realizacja projektów, jak choćby „Społecznej Odpowiedzialność Nauki II – popularyzacja nauki”, propagujących transformację energetyczną. Realizacja projektu polega na organizacji wykładów otwartych. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z energetyką wiatrową, fotowoltaiczną, wykorzystaniem energii odpadowej, pozyskiwaniem wodoru, energetyką jądrową. Za nami pierwszy z wykładów, kolejne dwa odbędą się pod koniec lutego br.

Od 2023 r. wydział realizuje też inny projekt, który pozwała na współpracę z sektorem gospodarczym i wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne. „Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej” wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na kadrę. Żacy uczestniczą w szkoleniach i wizytach studyjnych. Biorą udział zajęciach laboratoryjnych, poznają działanie elektrowni jądrowych i morskich farm wiatrowych. Do 2028 r. również wykładowcy mogą skorzystać ze staży, wizyt studyjnych i szkoleń.

Dwie Doliny Wodorowe

Region nasz stał się liderem w produkcji i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii (OZE). – W ponad 80 proc. wykorzystujemy zasoby OZE – potwierdza dziekan WIMiE. Jak podaje oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie, w 2022 r. w województwie wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z OZE. 16,2 proc. produkcji krajowej pochodzi z tego regionu.

PK należy do dwóch Dolin Wodorowych – Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. Doliny to przedsięwzięcia mające na celu utworzenie regionalnych rynków wodoru w łańcuchu technologii: produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Doliny mają stworzyć nową gałąź gospodarki, opartą o zielone technologie.

W 2022 r., podczas Konwentu Morskiego na Politechnice Gdańskiej ośmiu rektorów uczelni pomorskich podpisało porozumienie w sprawie podjęcia współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W gronie sygnatariuszy znalazła się rektor prof. Danuta Zawadzka. To jeden z efektów działalności z udziałem PK Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”.

Nowy kierunek studiów

W 2023 r. przedstawiciele PK uczestniczyli w obradach Porozumienia Sektorowego na Rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie odbyło się w ramach zorganizowanych w Gdańsku Edukacyjnych Targów Kariery EDU Offshore Wind. Było to pierwsze na taką skalę wydarzenie poświęcone kształceniu kadr dla tej branży w Polsce.

W tym samym roku uczelnia dołączyła do grona instytucji, które mają kształcić kadry na potrzeby energetyki jądrowej (na zdjęciu obok). Orlen Synthos Green Energy i Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziały powstanie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr. Orlen, jak wynikało z zapowiedzi, ma zainwestować w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. W planach znalazła się budowa modułowych reaktorów jądrowych.

Jednak głównym celem porozumienia podpisanego przez firmę, PK i dwie inne szkoły wyższe – Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Warszawskim – było opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów na tym kierunku.

Trzy panele o przemianach

W dobie transformacji jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest przygotowanie kadr technicznych. Stąd potrzeba ściślejszej współpracy nauki i biznesu, dzięki której szkoły wykształcą inżynierów i naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

O rozwoju branży OZE rozmawiali uczestnicy konferencji „Regionalny Rozwój z Klimatem”, która odbyła się w ubiegłym roku. Podczas trzech paneli dyskusyjnych głos zabrali: parlamentarzyści, badacze, samorządowcy, ale także przedstawiciele firm zajmujących się energią.

Tego rodzaju inicjatyw, udziałów, projektów, realizowanych przez uczelnię i wydział, związanych z energetyką i transformacją energetyczną, było w ostatnich latach wiele, co nie tylko podkreśla zaangażowanie Politechniki Koszalińskiej w przemiany świata współczesnego, w tym zmiany technologiczne, lecz również stwarza nowe możliwości dla osób zdobywających wykształcenie.

Stypendia energetyczne

Od dziewięciu lat każdego roku studenci i studenci kierunku Energetyka otrzymują stypendia ufundowane przez firmę Energa Operator S.A. To nagroda za osiągnięcia w nauce i szansa na zdobycie wiedzy praktycznej. Przed komisją, złożoną z delegatów Energa Operatora S.A. i kierunku Energetyka kandydaci wykazują się poziomem wiedzy.

Każdy z nich przedstawia prezentację tematyczną. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach, kandydaci muszą wykazać się także innymi osiągnięciami, w tym: publikacjami naukowymi, zaangażowaniem w kołach naukowych. Stypendium nie zamyka drogi do ubiegania się o wsparcie naukowe PK. Oprócz comiesięcznych wypłat, studentki i studenci mają dostęp do wiedzy, zdobywanej w przedsiębiorstwie, co zwiększa szansę na zatrudnienie w firmach tej branży.

Nic o nas bez nas

W ocenie prof. Waldemara Kuczyńskiego nowa nazwa wydziału oddaje przemiany, jakie zachodzą na świecie. Świecie zdominowanym przez szeroko pojętą energetykę, która jest działem nauk i gałęzią przemysłu, zwłaszcza w ostatnich latach oddziałującą na życie społeczne, środowisko, skalę zatrudnienia. W obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej rozwój energetyki jest wymogiem cywilizacyjnym.

Zmiana nazwy była przygotowywana i dyskutowana od dawna, przeszła konsultacje i została zaakceptowana przez Senat PK. Cześć oferty dydaktycznej i badawczej realizowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki w zakresie: mechaniki budowy maszyn, mechatroniki, zarządzania i inżynierii produkcji, transportu, inżynierii biomedycznej, maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego został ujęta w obszarze – i pod pojęciem – inżynierii mechanicznej.