wazne 2 Wydarzenia

Rotary Club Koszalin – 30 lat służby

Koło Rotary International kręci się w świecie już 120 lat, od 30 wraz z Rotary Club Koszalin. W ciągu tych trzech dekad pojawiło się w klubie dziewięćdziesięciu członków i członkiń – przedstawicieli i przedstawicielek wielu branż, zawodów, osób rozpoznawalnych w koszalińskim środowisku biznesowym, artystycznym, o uznanym statusie społecznym. Jubileusz rotarianie świętowali w czerwcu, w Bursztynowym Pałacu w Strzekęcinie.

Dołączenie do Rotary nie jest wyłącznie aktem woli danej osoby – potencjalnych członków rekomenduje się i przyjmuje do grona za jednomyślną zgodą, utrzymując w ten sposób niemal 120-letnią tradycję tworzenia środowiska prestiżowego w najlepszym tego słowa znaczeniu: kierującego się wysoce etycznymi zasadami w życiu zawodowym i prywatnym, gotowego nieść pomoc potrzebującym i wspierać pożyteczne idee społeczne zgodnie z klubową zasadą „Service above Self” („Służba ponad własną korzyść”).

Obecnie RC Koszalin liczy 38 członków. Dwóch z nich – Jarosław Bihun (prezes zarządu Telewizji Kablowej Koszalin) i Bartosz Warzecha (architekt, wykładowca akademicki) – oficjalnie dołączyło do Klubu podczas czerwcowej uroczystości jubileuszowej. Spotkanie w strzekęcińskim pałacu było okazją do przekazania przez Sławomira Nowosadko insygniów prezydenta RC Koszalin Romualdowi Wanowiczowi na jednoroczną kadencję, a obowiązków gubernatora – krakowianinowi, Markowi Wcisło (przejął je z rąk koszalinianina, Piotra Jankowskiego).

Rotarianie spotykają się co tydzień, w poniedziałki, w Hotelu Gromada. To okazja do wzmacniania więzi klubowych oraz omawiania planów i przedsięwzięć. – Zasada cotygodniowych spotkań w oznaczonym miejscu i stałym czasie oraz wciąż nowe wyzwania związane z działalnością charytatywną scementowały nas, stały się zwyczajem i normą w naszym życiu – mówi Sławomir Nowosadko, prezydent RC Koszalin kadencji 2022/2023. – Głębokie przekonanie, że swoim działaniem nie zbudujemy całego świata, ale możemy stworzyć ten świat nielicznym, pomóc im odzyskać często utraconą wiarę w siebie i lepsze jutro, wciąż jest motorem naszych przedsięwzięć.

Początki

Inicjatorem i założycielem Rotary Club Koszalin był zmarły w 2007 roku profesor Zdzisław Piątek, rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie: Politechnika Koszalińska), a wcześniej prorektor ds. młodzieży i wieloletni dziekan Wydziału Budownictwa. Do dziś koszalińscy rotarianie wspominają go jako człowieka, który z wielkim entuzjazmem budował klubowe fundamenty.

Pomysł wykluł się jeszcze 1989 roku, podczas zagranicznego wyjazdu profesora. Do stworzenia klubu w Koszalinie trzy lata później namawiał Zdzisława Piątka również nieżyjący już Roman Gawrych, ówczesny prezydent RC Szczecin. Na tyle skutecznie, że w połowie 1992 roku idea zaczęła nabierać realnych kształtów w późniejszej grupie założycielskiej, do której należeli: Zdzisław Piątek i Andrzej Piątek, Zbigniew Juszkiewicz, Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia, Jerzy Neuberg, Henryk Recław, Piotr Skrobol i Jan Konieczny.

Od tego momentu sprawy potoczyły się szybko. Jesienią powstał zarys zasad organizacyjnych i celów działalności klubu, lista kandydatów na członków, powołane zostały tymczasowe władze organizującego się klubu na czele z profesorem Zdzisławem Piątkiem. Rozpoczęto formalności związane z rejestracją klubu w sądzie oraz międzynarodowym systemie Rotary oraz prace nad statutem i regulaminem klubowym. Spotkania miały miejsce w Koszalińskim Domu Technika, pierwszej spośród kilku siedzib RC Koszalin (inne to Hotel Gromada, Restauracja „Zielony Młyn”, Ważka Cafe Lounge). 21 grudnia 1992 roku powstała – używana do dziś – nazwa Koszaliński Klub Rotariański, 10 lutego 1993 roku, został on oficjalnie zarejestrowany w sądzie, 1 marca 1993 roku wybrano pierwszego prezydenta – Zdzisława Piątka oraz zarząd, a w czerwcu 1993 roku zarejestrowano RC Koszalin jako członka Rotary International.

Najważniejszą datą pozostaje 19 listopada 1993 roku, dzień w którym rozpoczęły się trwające trzy dni uroczystości Charteru: uroczystego konstytucyjnego zgromadzenia Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego w Hotelu „Arka” (obecnie: Hotel Gromada), z udziałem rotarian z klubów polskich, gości zagranicznych, dyplomatów, koszalińskich parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich Koszalina, organizacji społecznych i zawodowych oraz mediów. Dystrykt 2390 ze Szwecji (do którego pierwotnie należał RC Koszalin) reprezentował pełnomocnik gubernatora, Gunnar Fjellander, który oficjalnie powitał koszaliński klub w międzynarodowej społeczności rotariańskiej, złożył jego członkom gratulacje, a także wręczył koszalińskim rotarianom insygnia klubowe: legitymacje i odznaki. Klub oficjalne powstał i dziś jest jednym z 81 działających w Polsce.

Inicjatywy

Działalność Rotary International ogniskuje się na wspieraniu edukacji, zdrowia, opieki społecznej, młodzieży, kultury i – zwłaszcza w ostatnich latach – ekologii. Kluby takie jak koszaliński, będąc częścią większej całości, przeszczepiają na rodzimy grunt idee globalne, realizując je w wymiarze lokalnym, odpowiadającym na potrzeby społeczności, ale podejmują też własne. Od większych, po drobne.

Pomysłów i projektów, w które zaangażował się RC Koszalin na przestrzeni 30 lat, jest ogrom. Klub przekazywał i nadal przekazuje środki finansowe oraz pomoc rzeczową koszalińskim i regionalnym ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom charytatywnym, placówkom opiekuńczym dla dzieci i młodzieży, a także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Funduje stypendia krajowe i zagraniczne dla uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentów, a także zakup wyposażenia dla przedszkoli oraz szkół, udział w organizowanych przez te placówki konkursach, projektach i innych aktywnościach. Finansuje uczestnictwo młodych ludzi w wydarzeniach artystycznych. Wspiera rozliczne akcje charytatywne, programy profilaktyczne, społeczne, edukacyjne. Partycypuje w kosztach leczenia i rehabilitacji indywidualnych osób, także z niepełnosprawnościami, a także przekazuje środki materialne osobom ciężko doświadczonym przez los. Rotarianie pomagali szpitalowi podczas pandemii, obecnie pomagają uchodźcom z Ukrainy.

Od 1994 roku Koszaliński Klub Rotariański uczestniczy w sztandarowym rotariańskim programie wymiany młodzieżowej. Dotąd wzięło w nim udział 29 osób – młodych ludzi, którzy mieli okazje przyjechać do Koszalina z zagranicy oraz koszalinian, którzy wyjechali do najdalszych zakątków świata. Przez wiele lat (2005-2017) w Koszalinie odbywał się też ogólnopolski obóz kończący pobyt „wymieńców” w Polsce – Mielno Meeting.

RC Koszalin uczestniczy także w akcjach o wymiarze ogólnopolskim czy światowym. Przykładem najnowszym jest udział w zainicjowanym w 2021 roku Rotary for Planet 1,2 milion Trees, globalnym program sadzenia drzew przez członków, przyjaciół i sympatyków Rotary.

Środki finansowe na realizację działań RC Koszalin pozyskiwane są ze składek członkowskich, wydarzeń charytatywnych połączonych z aukcjami czy loteriami oraz grantów z puli Rotary International. Wiele inicjatyw udało się zorganizować dzięki współpracy z innymi klubami polskimi i zagranicznymi, a w szczególności z partnerskim RC Prenzlau (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Wandzin

Są w historii RC Koszalin inicjatywy doniosłe, o charakterze długofalowym. Należy do nich przede wszystkim trwające niemal 25 lat wsparcie dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, miejsca będącego unikalną w skali kraju przystanią dla osób z wirusem HIV, chorujących na AIDS (w tym matek z dziećmi), a także osób wykluczonych z różnych powodów z życia społecznego. Nieprzerwanie, od 1999 roku, klub kieruje tu pomoc rzeczową i finansową, towarzyszy rozbudowie i rozwojowi ośrodka (domy dla matek z HIV, oddział dla osób chorujących na Alzheimera), wyposaża go w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i codziennego użytku, a także wspiera rozmaite programy i projekty rozwojowe prowadzone przez placówkę.

Pomysłodawcą współpracy z Ośrodkiem jest Romuald Wanowicz, członek RC Koszalin, jego obecny prezydent (po raz drugi). To on przekonał pozostałych członków klubu do pierwszej akcji pomocy dla Wandzina, od lat jest nieformalnym liderem działań na rzecz placówki i dobrym duchem tego miejsca, jego przyjacielem. – Na początku nasza pomoc miała wymiar banalny – wspomina początki współpracy Romuald Wanowicz. – Z upływem czasu i zwiększeniem możliwości pozyskiwania rzeczy wsparcie zyskiwało bardziej wymierne kształty. Zaoferowaliśmy pomoc medyczną, zakup sprzętu szpitalnego, wyposażenia logistycznego czy zaplecza socjalnego dla ośrodka. Dostarczaliśmy to, czego na danym etapie potrzebował. Największym naszym przedsięwzięciem było urządzenie w placówce gabinetu stomatologicznego, w co zaangażowali się dwaj nasi członkowie: Marcin Bogurski i Marcin Chęciński, a warto pamiętać, że niechęć do środowiska, jakim zajmuje się ośrodek, była kiedyś ogromna, niestety także ze strony lekarzy.

Gabinet do użytku został przekazany 1 grudnia 2012 roku wraz z kompletnym wyposażeniem. Z jego usług mogą korzystać osoby bezdomne, uzależnione, żyjące z HIV i AIDS, HCV, HBV. Warto dodać, że doktor Bogurski pacjentów w gabinecie przyjmował i leczył osobiście.

Szpital

Marcin Bogurski, który dołączył do RC Koszalin w 2011, roku to postać kluczowa także dla innego projektu, w którym ostatecznie partycypowali rotarianie z całego świata: zakupu aparatu do diagnostyki retinopatii u wcześniaków – Phoenix Clinical ICON dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Oficjalne przekazanie sprzętu miało miejsce 8 grudnia 2020 roku. Od tej pory wcześniaki urodzone w koszalińskiej placówce są na miejscu diagnozowane w kierunku retinopatii, co ma ogromne znaczenie dla ewentualnego dalszego ich leczenia.

Do podjęcia ogromnego wyzwania Marcina Bogurskiego zainspirowały rozmowy z dyrekcją koszalińskiego Szpitala oraz osobiste doświadczenia rodzinne. Zobowiązanie zmierzenia się z tym tematem stało się głównym celem na kadencję prezydenta w latach 2016/2017. Przez cztery lata klub prowadził starania o zgromadzenie potrzebnych pieniędzy. Po dwóch pierwszych latach było to ok. 90 tys. złotych. Podjęta została wtedy decyzja o przygotowaniu wniosku do Fundacji Rotary w celu uzyskania dalszego wsparcia finansowego. Na początku 2019 roku uchwałą zarządu klubu powołany został komitet ds. projektu, którego zadaniem było przygotowanie wniosku i znalezienie sponsorów wśród klubów i dystryktów Rotary w Polsce i za granicą. Pracami komitetu kierował członek RC Koszalin – Piotr Jankowski.

Wraz z dodatkowym wyposażeniem łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła blisko 372 tysiące złotych. Global Grant RC Koszalin, w ramach którego został on zrealizowany, jest największym humanitarnym projektem zrealizowanym w Polsce w tej formie.

Przyszłość

W najbliższym czasie RC Koszalin zamierza zaangażować się w budowę Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi i Poradnią Zdrowia Psychicznego, ośrodka o wymiarze międzynarodowym, obejmującym m.in. dzieci z Ukrainy. Ośrodek miałby powstać w Gajkach, a inicjatorem jego powołania jest Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, prowadzące ośrodek w Wandzinie. Projekt ma wejść w fazę realizacji jeszcze w 2023 roku.


W gronie koszalińskich rotarian od początku istnienia jest profesor Zdzisław Maciejewski. Postać niezwykła, zasłużona dla koszalińskiego środowiska medycznego oraz miasta. Profesor jest jednym z założycieli Rotary Club Koszalin, niezmiennie obecnym w jego strukturach, zaangażowanym członkiem. Wystarczy wspomnieć, że z okazji swego jubileuszu w 2021 roku zainicjował w Koszalińskim Klubie Rotariańskim zbiórkę pieniędzy na zakup histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego jako daru dla szpitala w Koszalinie. W 2022 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Koszalina.


Byli i obecni członkowie Rotary Club Koszalin w latach 1993–2023

Alina Anton, Albin Badower, Stanisław Bartoszewski, Jan Bielerzewski, Jarosław Bihun, Ryszard Bochnia, Robert Bodendorf, Marcin Bogurski, Marcin Chęciński, Zbigniew Choiński, Grażyna Bielawska-Cieśla, Tomasz Cieśla, Jacek Czajka, Andrzej Czechowicz, Stanisław Czekała, Tadeusz Czernicki, Roman Czernikiewicz, Halina Dorżynkiewicz di Filippo, Gaspare di Filippo, Tadeusz Dudojć, Wioletta Dymecka, Lech Dziułka, Andrzej Fijałkowski, Edward Grzegorz Funke, Wiesław Godek, Zygmunt Hetmaniuk, Janusz Jankowiak, Piotr Jankowski, Bronisław Jarząbek, Eliza Jurgielaniec, Zbigniew Juszkiewicz, Waldemar Juśkiewicz, Leonard Kabaciński, Wojciech Kacalak, Janusz Kaliszczak, Maciej Karolak, Marek Kęsik, Weronika Kazimierowicz-Kobierska, Andrzej Kondaszewski, Jan Konieczny, Michał Kowalczyk, Halina Kozak, Eugeniusz Krawsz, Jacek Kudelski, Krzysztof Kuncer, Marek Kutyłowski, Grażyna Laskowska, Jędrzej Leonowicz, Zenon Lenkiewicz, Jerzy Litwin, Andrzej Loranz, Jarosław Loos, Zdzisław Maciejewski, Jerzy Madej, Jerzy Melnyczuk, Adam Michalik, Jan Michalik, Mirosław Mikietyński, Lesław Morawski, Jerzy Neuberg, Tadeusz Niechciał, Andrzej Nowak, Leon Nowak, Sławomir Nowosadko, Stanisław Olek, Bogusława Papiernik, Andrzej Piątek, Zdzisław Piątek, Anna Piotrzkowska, Cyprian Podlaszewski, Jupi Podlaszewski, Jarosław Przybylak, Henryk Recław, Wiesław Reichert, Piotr Skrobol, Borys Storch, Gustaw Syga, Artur Szczerbiński, Wiesław Szopiński, Grzegorz Śniedziewski, Jakub Talewski, Wojciech Walach, Adam Walkowiak, Romuald Wanowicz, Bartosz Warzecha, Krzysztof Wawryn, Andrzej Woźniakowski, Józef Woźny, Zygmunt Wujek, Jacek Zawadzki, Ryszard Zalewski, Wiesław Zinka, Piotr Żerdzicki.