uniwersytet europejski potwierdzenie 27 7 2022 2 Wydarzenia

Politechnika Koszalińska częścią Uniwersytetu Europejskiego

Fot. Robert Suszyński/Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska stała się częścią sojuszu dziewięciu europejskich szkół wyższych, które współtworzą Uniwersytet Europejski (UE) EU4DUAL. To rezultat kilkumiesięcznych starań władz uczelni i efekt docenienia rozmaitych działań, które służą podniesieniu i uatrakcyjnieniu oferty kształcenia oraz lepszej współpracy z otoczeniem, zwłaszcza biznesowym.

Uniwersytet Europejski będzie ukierunkowany na kształcenie dualne, czyli ściśle powiązane z biznesem i przemysłem. 27 lipca br. uczelnia otrzymała pozytywną decyzję wobec swoich starań o przystąpienie do aliansu.

Dla uczelni to ogromny skok w kierunku internacjonalizacji naszych działań, na początek w obszarze dydaktyki – podkreśla dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej

Zupełnie nowe możliwości

To rezultat naszego porozumienia z dziewięcioma uczelniami z całej Europy, które będą ten alians współtworzyć – dodaje prof. Danuta Zawadzka. – Cieszy nas zwłaszcza, że w tym gronie jesteśmy jedyną uczelnią z Polski. Chcemy opracować model kształcenia praktycznego przy współudziale przedsiębiorstw, czyli kształcenia nakierowanego na praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Dla osiągnięcia sukcesu istotne były, że zbudowaliśmy dobre relacje z partnerem gospodarczym, czyli przemysłem – wyjaśnia dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki. – Motorem do działania jest także to, że w Koszalinie i w regionie z powodzeniem funkcjonuje dużo oddziałów firm globalnych, które włączyły się w proces wnioskowania, ponieważ wiedzą one, że będziemy kształcić inżynierów nie tylko na potrzeby lokalnego rynku pracy. Firmy zakładają, że absolwenci Politechniki Koszalińskiej trafią do oddziałów na całym świecie.

Poza Politechniką Koszalińską w skład UE EU4DUAL wejdą uczelnie techniczne z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Chorwacji, Finlandii i Malty. Głównym założeniem Uniwersytetu Europejskiego jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą wzajemnie przenikać się i uzupełniać. Da to studentom tych szkół zupełnie nowe możliwości.

Wejście na rynek europejski

W tym rozdaniu środków finansowych trzy polskie uczelnie dołączyły do nowo utworzonych uniwersytetów europejskich. Poza Politechniką Koszalińską, jedynie 18 uczelni polskich tworzy takie alianse.

Tym samym dołączyliśmy do prestiżowego grona uczelni tworzących uniwersytety europejskie – podkreśla prof. Danuta Zawadzka i dodaje: – Bardzo nam na tym zależało, postrzegamy w tym aliansie realną szansę na wejście na europejski rynek szkolnictwa wyższego.

W ramach UE w najbliższych latach powstaną programy i rozpoczną się badania nastawione na kształcenie praktyczne. Wszystko to w oparciu o ścisłą współpracę z przedsiębiorcami. Dodatkowym działaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu szkoleń, certyfikatów oraz uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem.

Inicjatywa ma ambitny mandat, którego celem jest zainicjowanie i pogłębienie współpracy instytucjonalnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego na niespotykanym dotąd poziomie, czyniąc ją systemową, strukturalną i zrównoważoną. Jego celem jest zachęcanie do powstawania oddolnych sojuszy uniwersytetów w całej Europie, które umożliwią studentom łączenie studiów w kilku krajach.

Firmy wsparły uczelnię

EU będą kluczowymi czynnikami stymulującymi poprawę jakości kształcenia, a więc całego szkolnictwa wyższego i – tam, gdzie to możliwe – wzmocnieniem jego powiązania z przestrzenią badań i innowacji w Europie oraz jego oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę.

EU4Dual będzie również pierwszym projektem dedykowanym studiom dualnym charakteryzującym się tym, że połączy dwa miejsca nauki, gdzie uniwersytet kładzie nacisk na teorię, a miejsce pracy – na praktykę. Dziewięć instytucji partnerskich i sieć ponad 35 biznesowych partnerów stowarzyszonych chce współpracować, aby zmobilizować: edukację, badania, innowacje i usługi dla społeczeństwa na poziomie regionalnym z misją wykorzystania transnarodowej edukacji dualnej, aby pomóc Europie w sprostaniu głównym wyzwaniom społecznym.

W przypadku Politechniki Koszalińskiej, starania o wejście do elitarnego grona uczelni europejskich poparły i deklarację współpracy podpisały: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Drutex S. A., koszaliński oddział GlobalLogic, Signify oraz GEA Tuchenhagen Polska z siedzibą w Koszalinie.

Działania w obszarze Uniwersytetu Europejskiego zostaną sfinansowane w dużej mierze z budżetu unijnego – zaznacza UE dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej. – Wartość tego ogromnego projektu to blisko piętnaście milionów euro – dodaje.


Po otrzymaniu oficjalnej decyzji o zakwalifikowaniu Politechniki Koszalińskiej do aliansu w ramach Uniwersytetu Europejskiego, w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2 odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa, w której udział wzięli: prof. Danuta Zawadzka, rektor, prof. Błażej Bałasz, prorektor ds. nauki i kanclerz dr inż. Artur Wezgraj.