Trzy nowe kierunki kształcenia

27 kierunków studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, w tym wiele o profilu zawodowym, zaoferuje Politechnika Koszalińska w roku akademickim 2021/2022. Główne atuty studiów to: kameralne warunki nauki, nowoczesny program kształcenia, bogata oferta praktyk i dobrze wyposażone laboratoria. Dodatkowo w nowym roku pojawią się trzy nowe kierunki.

Szczycąca się ponad półwieczną tradycją Politechnika Koszalińska daje możliwość podjęcia studiów I stopnia (nauka kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera bądź licencjata), kontynuacji nauki na studiach II stopnia (tytuł magistra lub magistra inżyniera) z możliwością zdobycia na III stopniu tytułu naukowego doktora w Szkole Doktorskiej.

 

Bez wychodzenia z domu

Studia zorganizowane są w ramach sześciu wydziałów, czyli miejsc, gdzie odbywa się nauka na konkretnych kierunkach oraz w Filii w Szczecinku (we współpracy z firmą Kronospan kształcą się przyszli specjaliści przemysłu drzewnego). Studiować można w trybie stacjonarnym i – na większości kierunków – niestacjonarnym. O przyjęciu na studia I stopnia przesądza liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Na niektórych kierunkach dodatkowo obowiązują egzaminy wstępne. Rekrutacja odbywa się elektronicznie.
Pierwszym jej etapem jest rejestracja, której kandydat musi dokonać poprzez stronę rekrutacji elektronicznej. Należy wnieść opłatę, a następnie kopie wydrukowanych i podpisanych dokumentów w wersji zeskanowanej lub elektronicznej przesłać komisji rekrutacyjnej.
Rekrutacja kandydatów na wybrane kierunki II stopnia odbywa się na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

 

Kobiety sięgają po technologie

Politechnika Koszalińska ma ofertę kształcenia nie tylko dla maturzystów. Drzwi uczelni są szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwijać się czy realizować pasje.
Co istotne, nie ma limitu wieku rozpoczęcia nauki – wyższe wykształcenie jest dostępne dla każdego zainteresowanego. Warto przypomnieć, że to właśnie w Politechnice Koszalińskiej dyplom uzyskał najstarszy student w Polsce. Ukończył Europeistykę mając ponad 80 lat.
57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to panie. Kobiety stanowią 36 proc. studentów publicznych uczelni technicznych. Coraz chętniej wybierają kierunki związane z nowymi technologiami. Widać wyraźnie, że to, co dotąd, było domeną mężczyzn, staje się dla kobiet nową przestrzenią rozwoju.
W kontekście oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej, nie ma wątpliwości, że uczelnia odpowiada na trendy ogólnopolskie.

 

Szkoła Doktorska zaprasza

Interesująca oferta kształcenia stoi za Szkołą Doktorską Politechniki Koszalińskiej – to wciąż jeszcze nowa zorganizowana forma kształcenia przygotowująca naukowców do uzyskania stopnia doktora.
Szkoła Doktorska umożliwia zdobycie kompetencji i umiejętności oraz uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach naukowych oraz opanowanie metodyki badań naukowych i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Kształcenie przyszłych doktorantów odbywa się w dyscyplinach: Inżynieria Mechaniczna i Inżynieria Lądowa, Transport, Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.
W Filii w Szczecinku nauka odbywa się na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w branży rozwijającej się stale i dynamicznie.

 

Nowa przestrzeń rozwoju

Senat Politechniki Koszalińskiej zdecydował o ustaleniu programu studiów i zasadach rekrutacji na nowy kierunek: Politologia 2.0. Ma on znaleźć się w ofercie edukacyjnej uczelni w roku akademickim 2021/2022.
Zespół pracujący nad nowym programem przeprowadził badania ankietowe wśród pracodawców z regionu i uczniów szkół średnich Koszalina. Wyniki zdecydowanie potwierdziły potrzebę uruchomienia kierunku studiów, który pozwoliłby absolwentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne z umiejętnościami cyfrowymi. Opinie pracodawców wskazują na to, że w obliczu obecnych i przyszłych (prognozowanych) zmian i nowych wyzwań, które wynikają z zagrożenia epidemicznego, właśnie umiejętności informatyczne będą szczególnie cenne (praca zdalna).
Kierunek pozwoli na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Dwie specjalności

W ofercie dla studentów Politologii 2.0 przygotowane są specjalności: cyberpolityka i e-administracja oraz management polityczny 2.0. Absolwenci zyskają kompetencje cyfrowe i szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-politycznych aspektach cyberprzestrzeni.
Zajęcia poprowadzą wykładowcy Wydziału Humanistycznego, ale także współpracujący z nim praktycy. Studia będą mieć profil praktyczny. Nauka potrwa sześć semestrów w trybie stacjonarnym, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata. Uruchomienie studiów uzależnione jest teraz od zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wcześniej musi zasięgnąć opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Absolwenci mają szansę na pracę np. w urzędach administracji centralnej i organach administracji państwowej, w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w sektorze prywatnym, ale też np. wspierając partie polityczne czy think tanki.

 

Więcej nowych kierunków

Senat przyjął również uchwały dotyczące uruchomienia dwóch innych kierunków: Sieci i Instalacje Budowlane na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz Bioanalityki Chemicznej na Wydziale Mechanicznym. Uruchomienie Bioanalityki – podobnie jak w przypadku Politologii 2.0 – jest uzależnione od uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy na przykład w laboratorium przemysłowym, w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości kosmetyków, natomiast absolwenci Sieci – będą gotowi do dalszej pracy naukowej oraz podjęcia starań o uzyskanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Studia na obydwu kierunkach odbywać się będą na pierwszym poziomie kształcenia i potrwają osiem semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

 

Autor: Mateusz Stankiewicz