82428775 478096066477184 1047052648114552832 n Wydarzenia

Chcą inteligentnego rozwoju Pomorza Środkowego

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej, przedsiębiorcy i samorządowcy zbadają, w jakich dziedzinach powinna się specjalizować gospodarka Pomorza Środkowego, by region uzyskał przewagę konkurencyjną. Chodzi o określenie tzw. inteligentnych specjalizacji, które mogą być w przyszłości m.in. podstawą do określenia priorytetów przy podziale środków z funduszy unijnych.

 

konferencja-3149maly1 stycznia 2020 roku ruszy realizacja projektu „Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu”. Właśnie w ramach tego przedsięwzięcia zostaną określone kierunki innowacyjnego rozwoju regionu.

Projekt został przyjęty do finansowania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu „Dialog” (program wspiera współpracę między uczelniami i ośrodkami badawczymi a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej). Spośród około 180 złożonych wniosków znalazł się on na 6. miejscu listy rankingowej. Resort nauki i szkolnictwa wyższego dofinansuje go kwotą 233 tys. zł.

Politechnika Koszalińska jako lider projektu zrealizuje go wspólnie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundacją Nauka dla Środowiska. Realizacja jest przewidziana na okres 2 lat (do grudnia 2021) i obejmuje zasięgiem obszar byłych województw: koszalińskiego i słupskiego, czyli 15 obecnych powiatów (87 gmin). Celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie w regionie innowacyjnego modelu współpracy między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizacja projektu pozwoli wytypować potencjały innowacji Pomorza Środkowego, dzięki którym w przyszłości będzie można budować przewagę konkurencyjną regionu. Chodzi m.in. o pogłębioną analizę warunków dla inteligentnego, czyli innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw, identyfikację i ocenę potencjału gospodarczego regionu oraz jego infrastruktury logistycznej, a także kapitału społecznego i ludzkiego. Najważniejszym skutkiem będzie zaś wytypowanie inteligentnych czyli unikatowych specjalizacji dla obszarów tworzących region Pomorza Środkowego oraz określenie potencjalnych źródeł innowacji.

Istotnym założeniem projektu jest to, że Pomorze Środkowego uznaje on za obszar peryferyjny (problemowy, z ograniczoną dostępnością komunikacyjną, oddalony od centrów gospodarczych i kluczowych ośrodków wzrostu).

 

– W Polsce inteligentne specjalizacje wyłania się dla województw w ramach programów wsparcia, czy regionalnych programów operacyjnych – tłumaczy prof. Danuta Zawadzka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej a zarazem kierownik projektu. – My podkreślamy konieczność projektowania działań uwzględniających specyfikę Pomorza Środkowego uznając, że jest to region spójny i peryferyjny.

Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przypomina, że wnioskiem z niedawnej konferencji dotyczącej rozwoju Pomorza Środkowego było to, że inteligentne specjalizacje określone w programach rozwoju województw pomorskiego i zachodniopomorskiego nie przystają do specyfiki Środkowego Pomorza. – Tym chętniej włączyliśmy się do realizacji tego projektu – podkreśla, dodając, że wytypowanie inteligentnych specjalizacji pozwoli samorządowi podjąć działania zmierzające do zniwelowania wykluczeń, z którymi zmaga się Pomorze Środkowe.

Realizacja projektu będzie rozłożona na etapy. Pierwszy zakłada zdiagnozowanie warunków dla inteligentnego rozwoju Pomorza Środkowego, w tym działających tu firm. W drugim etapie odbędą się spotkania konsultacyjne. A trzeci to kampania informacyjna dotycząca upowszechnienia rezultatów projektu.

Autorzy przedsięwzięcia zakładają, że stanie się ono modelowym rozwiązaniem dotyczącym projektowania rozwoju obszarów peryferyjnych w Polsce. Po zakończeniu realizacji projektu jego rezultatami chcą zainteresować władze państwowe, które dążą do tworzenia programów nakierowanych na rozwój regionalny kraju.