33635829 10209460682749120 6936679719878262784 n Wydarzenia

Alternatywa dla akademika lub stancji w Poznaniu, a może inwestycja?

Osied­le Na­dol­nik Compact Apartments jest unikalnym przedsięwzięciem w skali kraju, realizowanym przez Gru­pę Par­tner. Projekt zakłada roz­ło­żo­ną na cztery etapy bu­do­wę po­nad ty­sią­ca smartApartamentów pod wy­na­jem z myślą o stu­den­tach i ab­sol­wen­tach star­tu­ją­cych w do­ros­łe ży­cie. Powstanie małe „miasteczko akademickie”, z pełną infrastrukturą i zapleczem usługowym oraz sportowym, w którym zamieszkać może nawet ponad 2300 osób.

W Poznaniu studiuje blisko 130 000 studentów, co stanowi 1/6 mieszkańców miasta. Rok rocznie studenci i ich rodzice mają problem z wyborem stancji (miejsc w akademikach jest za mało) lub kupnem mieszkania (pojawiają się pytania: czy warto inwestować? A co jeśli syn czy córka po studiach dostanie pracę w innym mieście?).

33729396_10209460682909124_2654466595551707136_n

Nadolnik Compact Apartments wychodzi naprzeciw tym problemom i proponuje rozwiązanie: dziesięć minut drogi od wyznaczającego granicę ścisłego centrum Ronda Śródka, powstaje osiedle dedykowane młodym ludziom, z pełną infrastrukturą i zapleczem usługowym.

Do dy­spo­zy­cji miesz­kań­ców bę­dą miej­sca par­kin­go­we oraz pod­ziem­na ha­la ga­ra­żo­wa, bok­sy ro­we­ro­we, miej­sce na gril­la, bois­ka itp. W każ­dym bu­dyn­ku znaj­do­wać się bę­dzie pral­nia. W ra­mach kom­plek­su po­wsta­ną lo­ka­le usłu­go­we za­pro­jek­to­wa­ne pod pu­by, skle­py i re­stau­ra­cje. W głó­wnym bu­dyn­ku kom­plek­su znaj­dą się tak­że sal­ki dy­dak­tycz­ne i czytelnia. Kom­pleks jest po­ło­żo­ny na te­re­nie Par­ku ks. Ta­de­u­sza Kir­schke, któ­ry dwa la­ta te­mu zo­stał zmo­der­ni­zo­wa­ny. Znajduje się tam siłownia miejska oraz miejsce na piknik, a do ścisłego centrum prowadzą bezpieczne, biegnące głównie przez park ścieżki rowerowe.

33766233_10209460683229132_8723100619948163072_n

Po­nie­waż w apar­ta­men­tach do­mi­nu­ją­cy me­traż to oko­ło 20 me­trów kwad­ra­to­wych, de­we­lo­per we współ­pra­cy z ar­chi­tek­ta­mi wnętrz za­pro­po­no­wał op­cje wy­koń­cze­nia „pod klucz”, w ra­mach któ­rych smar­tA­par­ta­ment urzą­dzić moż­na w ta­ki spo­sób, by wy­go­dną prze­strzeń do ży­cia zna­laz­ły w nim dwie oso­by. Są to na przy­kład skła­da­ne do pio­nu łóż­ka, wy­su­wa­ne sto­li­ki, prze­su­wny blat ku­chen­ny. Oczy­wi­ście każ­dy lo­kal wy­po­sa­żo­ny bę­dzie we w peł­ni fun­kcjo­nal­ną kuch­nię oraz ła­zien­kę z ka­bi­ną pry­szni­co­wą lub wanną. W każ­dym smar­tA­par­ta­men­cie znaj­do­wać się bę­dzie bal­kon. Część lo­ka­li wy­po­sa­żo­na bę­dzie w an­tre­so­lę. Ok­na da­cho­we po­zwa­la­ją na wyod­ręb­nie­nie na an­tre­so­li osob­ne­go po­ko­ju.

Dzięki tym „kompaktowym rozwiązaniom”, na 20 metrach można wygodnie mieszkać, a za niskim metrażem idzie oczywiście niska cena – w tej chwili, uwzględniając rabat dla pierwszych 20% nabywców oraz zwrot podatku VAT, właścicielem smartApartamentu można stać się już za niecałe 130 000 zł.

33690358_10209460683029127_37340067714301952_n

SmartApartament to także bardzo dobra inwestycja kapitału. Prze­wi­dy­wa­na sto­pa zwro­tu in­we­sty­cji się­ga 8,1% w ska­li ro­ku – to zdecydowanie więcej, niż najlepsza bankowa lokata. Dos­ko­na­ła lo­ka­li­za­cja blis­ko cen­trum mia­sta, te­re­ny re­krea­cyj­ne i dob­ra in­fra­struk­tu­ra to gwarancja, że wartość inwestycji będzie rosła – jeżeli po skończeniu studiów młody człowiek zdecyduje się szukać szczęścia poza Poznaniem, lokal może wynająć młodszym kolegom lub koleżankom.

 

www: projektnadolnik.pl

facebook: https://www.facebook.com/projektnadolnik/

email: sprzedaz@projektnadolnik.pl

tel: 48 519 345 211