pewne niepewne podatki cover Biznes

PEWNE NIEPEWNE PODATKI

O najnowszych już pewnych i spodziewanych kolejnych zmianach w systemie podatkowym rozmawiamy z panem Marcinem Bazylczukiem, radcą prawnym i doradcą podatkowym z Kancelarii „Bazylczuk, Ziarko, Kostiw Legal & Tax” w Warszawie. Kancelaria 16 grudnia br. organizuje w Koszalinie bezpłatne szkolenie prowadzone przez jej specjalistów.

 

bazylczuk_marcin– Od kiedy Benjamin Franklin powiedział, że na świecie pewne są tylko śmierć i podatki minęło już kilka wieków i co do tej drugiej kwestii nie ma już takiej pewności. Coraz częściej słyszy się o legalnych optymalizacjach podatkowych, które pozwalają obniżyć obciążenia podatkowe do minimum. Z drugiej strony polscy podatnicy mają coraz mniej „pewności” w zakresie obecnego i przyszłego sposobu opodatkowania.

– Wysokość podatków lub ryzyko podatkowe może mieć istotne znaczenie dla opłacalności biznesu. Rzeczą naturalną jest to, że podatnicy dążą do płacenia najniższych możliwych podatków, stąd też warto planować zdarzenia gospodarcze w taki sposób, aby obciążenia podatkowe były jak najniższe. Optymalizacja podatkowa jest skuteczna, jeśli zarazem nie pociąga za sobą istotnego ryzyka podatkowego. Podatnicy muszą więc uważać, aby planowane działania biznesowe nie zostały uznane przez organy podatkowe za sprzeczne, w danych okolicznościach, z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Można więc mieć uzasadnioną wątpliwość jakie działania są legalną optymalizacją podatkową, a jakie mogą być zakwestionowane przez organy.

 


– Obowiązująca od lipca br. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma na celu eliminację sztucznych działań, które ukierunkowane są na obniżenie opodatkowania. W jakich sytuacjach organy w toku postępowania mogą nie uwzględnić osiągniętych przez podatnika korzyści podatkowych?

– Jeżeli działał on w sposób sztuczny, a osiągnięta korzyść podatkowa przekraczała 100.000 zł. Organy analizując czy działania podatnika nie są sztuczne, mogą między innymi zweryfikować czy podatnik w sposób nieuzasadniony nie podzielił operacji, nie angażował podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego i gospodarczego lub czy nie stosował elementów wzajemnie znoszących lub kompensujących prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności. Podatnik, który nie chce narazić się na ryzyko podatkowe przed dokonaniem czynności obniżających opodatkowanie, powinien przeanalizować czy przypadkiem jego działanie może nie być uznane za bezprawne unikanie opodatkowania. Mechanizmem zabezpieczającym przed uznaniem planowanych działań podatkowych za sztuczne jest również wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Jest to jednak czasochłonne i kosztowne ponieważ opinia wydawana jest w terminie 6 miesięcy, a opłata za jej wydanie wynosi 20.000 zł.

 

– Wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania nie jest jedyną zmianą w systemie podatkowym. Zdaje się, że uszczelnianie systemu podatkowego spowoduje, iż na podatnika nakładane będą nowe obowiązki.

– Tak, to prawda. Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania danych podatkowych i księgowych w określonym, wystandaryzowanym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Małe i średnie podmioty będą zobowiązane do przekazywania takich danych od 1 stycznia 2017 r., a mikro przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r. JPK jest rozwiązaniem informatycznym wprowadzonym w celu usprawnienia pracy organów w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw. kontroli krzyżowych. Wprowadzenie JPK wiąże się z koniecznością aktualizacji systemów księgowych podatników o nową funkcjonalność, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

 

– Co z VAT-em? Aktualnie prowadzone są również prace nad nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

– Zmiany spowodują między innymi likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w niektórych sytuacjach oraz wprowadzenie obowiązków składania deklaracji i informacji podsumowujących za okresy miesięczne wyłącznie drogą elektroniczną. Nastąpi także rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia między innymi na usługi budowlane, czy zaostrzenie sankcji karnoskarbowych w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.

 

– Ciekawą zmianą jest również wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. obniżonej 15-procentowej stawki podatku CIT.

– Skorzystać z tej preferencji będą jednak mogli mali podatnicy, czyli tacy, których przychody nie są większe niż 1,2 ml euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowym. Prawdziwa rewolucja podatkowe czeka jednak przedsiębiorców rozliczających się 19-procentowym podatkiem liniowym. Rząd pracuje nad konstrukcją jednolitego podatku, który ma zastąpić dzisiejszy podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ZUS i NFZ. W najbliższym czasie ma być przedstawiony projekt tej ustawy.

 

– Tak wiele zmian w tak krótkim czasie to duże wyzwanie dla przedsiębiorców.

– Polski system podatkowy jest nieustannie nowelizowany, podatnicy muszą śledzić zmiany i dostosowywać swój biznes do zmieniających się realiów podatkowych. W innym przypadku ryzyko podatkowe może znacznie ograniczyć opłacalność biznesu lub narazić na negatywne konsekwencje. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich przedsiębiorców do zgłoszenia swego udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 16 grudnia br. w godzinach 9:00 – 14:00 w Koszalinie, w budynku Windhunter Academy przy ulicy Morskiej 18A.

 


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do kontaktu z kancelarią telefonicznie: (22) 251-89-87 lub drogą mailową: mziarko@bzklegal.pl.