IMG 5727 IMG 5729 Biznes
Fot. Wojciech Grela

Przyjaciele klienta

W połowie października PKO Bank Polski rozpoczął cykl lokalnych spotkań biznesowych dla swoich klientów w kilkudziesięciu lokalizacjach Polski. Koszalińskich klientów bank zaprosił do Mielna, do hotelu royal Park. o tym co tam się działo i jakie tematy zostały poruszone rozmawiamy z panią Beatą radziwanowską, dyrektor regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Szczecinie.

 

– Skąd pomysł na tego typu spotkania, jaki mają cel i jaka jest ich tematyka?

– PKO Bank Polski cyklicznie organizuje spotkania z klientami, podczas których omawiana jest sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na świecie, w europie i Polsce. omawiamy także tematykę dotacji unijnych, jak również zapoznajemy klientów z ofertą banku. obecnie cykl spotkań odbywa się na terenie całego kraju, łącznie będzie ich 44, w regionie szczecińskim zorganizowaliśmy trzy takie spotkania w Szczecinie, Koszalinie i Pile. Tematy spotkań zostały zgłoszone przez naszych klientów, którzy uznali, że z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne są Fundusze Unijne, a aktualna sytuacja rynkowa – z punktu widzenia inwestora indywidualnego.

 

– Jak się aktualnie kształtuje wpływ sytuacji gospodarczej na przedsiębiorstwa w Zachodniopomorskiem?

– W oparciu o dane zaprezentowane w raporcie o stanie gospodarki w roku 2015, sytuacja ekonomiczna Polski w porównaniu z innymi krajami Ue pozostaje korzystna. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych oraz dotacje unijne pozytywnie wpłynęły na postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów. Przekłada się
to również na obecną sytuację w województwie zachodniopomorskim, w którym prowadzi się na szeroką skalę działania zmierzające do poprawy konkurencyjności naszych lokalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z naszego województwa głównie skupiają się wokół dużych aglomeracji miejskich. Ma na myśli Szczecin, Police, Świnoujście oraz Koszalin i Kołobrzeg, gdzie dominuje przemysł chemiczny, działalność związana z gospodarką morską, transport, handel i  usługi. Prężnie rozwijają się usługi turystyczno-wypoczynkowe w  gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Część środkowa oraz wschodnia województwa jest nieco mniej zamożna i dominują tam jako główne rodzaje działalności rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. ożywienie i wzrost zainteresowania kredytami inwestycyjnymi obserwujemy również w oddziałach PKO Banku Polskiego SA. W najbliższej perspektywie przedsiębiorstwa z terenów mniej zamożnych będą mogły w pierwszej kolejności skorzystać z dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej 82,5 mld eUr, z tej kwoty zostaną głównie sfinansowane Programy operacyjne Krajowe i regionalne.

 

– Jaka jest kwota dofinansowania i ile z niej przypada na Zachodniopomorskie w latach 2014-2020?

– W ramach Krajowych Programów operacyjnych zostanie przydzielone 46,5 mld eUr i w ramach regionalnych Programów operacyjnych zostanie przydzielone 31,3 mld eUr. Z tego w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymamy 1,6 mld eUr. W przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest to ok. 930 eUr. Ponadto Zachodniopomorskie samorządy w perspektywie unijnej w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich (ProW) na lata 2014-2020 będą mogły pozyskać ok. 21 mln euro wsparcia na budowę lub przebudowę lokalnych dróg oraz od 5 do 16 mln zł w ramach strategii dla lokalnych grup działania.

 

– Na jakie programy zostaną rozdzielone te fundusze?

– Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, naturalne otoczenie człowieka, zrównoważony transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura publiczna.

 

– W jaki sposób Państwa bank wspiera klientów podczas pozyskiwania funduszy?

– Dla klientów zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych PKO Bank Polski SA przygotował ofertę nazwaną „Programem europejskim”. W ramach tej oferty nasi klienci aplikujący z wnioskami o dofinansowanie z UE swoich projektów inwestycyjnych będą mogli liczyć na uzyskanie w banku: promesy kredytowej; kredytu inwestycyjnego na pokrycie wymaganego wkładu własnego projektu; kredytu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, które nie będą stanowiły tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto dla klientów, dla których niezbędne będzie otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, wymaganego przez Komisję europejską mamy ofertę bezpłatnego otwarcia i prowadzenia takiego rachunku. Nasi klienci z segmentu MSP ubiegający się o udzielenie kredytu inwestycyjnego lub promesy na cele związane z finansowaniem inwestycji i innych projektów współfinansowanych ze środków Ue mogą liczyć na bardzo korzystne warunki finansowania.

 

– Czy planowane są kolejne spotkania, jak to niedawne w Mielnie?

– Bank planuje w przyszłym roku kontynuację tego cyklu spotkań z uwagi na pozytywny odbiór przez klientów PKO Banku Polskiego jak również zainteresowanie, z jakim się spotkały.

 

– Jakie tematy będziecie poruszać w przyszłości?

– Dobór tematów, które będą prezentowane na kolejnych spotkaniach, będzie zależał od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce i na świecie, jak również od bieżących zagadnień zgłaszanych przez naszych klientów.